شابک: 978-600-153-038-8
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مشاوره یک رویکرد رشدنگر
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۰۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: عبدالناصر جوان، دکتر سیدموسی کافی، دکتر فاطمه کریمی
مترجم:
شرحمباحث