شابک: 978-600-153-044-9
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ادله اثبات دعوی در امور مدنی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر عبادله رستمی چلکاسری
مترجم:
شرحمباحث