شابک: 4-010-153-600-978
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: دینامیک پیشرفته
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۸۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اِ.فرانک.دِسوزا، ویجی.ک.گِرگ
مترجم: دکتر احمد باقری
شرحمباحث