شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: CJES June 2012/ vol. 10 / Number 1
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده منابع طبیعی
مترجم:
شرحمباحث