شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ادب پژوهی ( سال پنجم ، شماره هفدهم، پاییز۱۳۹۰)
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث