شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: بالانسفنهای گریز از مرکز و عیبیابی ماشینآلات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۲۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اسماعیلزاده خادم، سیامک - امیدخواه نسرین ، محمدرضا - درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث