شابک: 978-600-153-032-6
دانشکده: کشاورزی
عنوان: راهنمای آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر احد صحراگرد
مترجم:
شرحمباحث