شابک: 978-600-153-031-9
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مراحل رشد و نمو غلات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مجید مجیدیان ، دکتر یحی امام
مترجم:
شرحمباحث