شابک: 978-964-6577-47-3
دانشکده: علوم پایه
عنوان: زبان تخصصی شیمی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر ریحانه سریری
مترجم:
شرحمباحث