شابک: 978-600-153-033-3
دانشکده: کشاورزی
عنوان: آنتوسیانین ها بیوسنتز، عملکردها و کاربردها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۰۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کوین گولد، کوین دیویس، کریس واینفیلد
مترجم: دکتر عبدالله حاتم زاده ، راضیه اکبری
شرحمباحث