شابک: 978-964-7392-2
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمه ای بر شیمی آلی ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: ست الز هایمر
مترجم: دکتر آسیه یحیی زاده
شرحمباحث