شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک محیطهای پیوسته
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۶۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: والیاپن. اس
مترجم: دکتر فرزین کلانتری
شرحمباحث