شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۵۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث