شابک: 978-964-7392-01-3
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مبانی بیوشیمی برای علوم ورزشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: مایکل ای هوستون
مترجم: دکتر ریحانه سریری، قادر بشیری، علیرضا رضازاده
شرحمباحث