شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مجموعه مقالات جهاد اقتصادی و تولید ثروت (۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰)
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشگاه گیلان و سازمان بسیج اساتید کشور
مترجم:
شرحمباحث