شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ادب پژوهی (سال پنجم شماره پانزدهم بهار ۱۳۹۰)
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم انسانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
مترجم:
شرحمباحث