شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: نشریه سوخت و ساز و فعالیت بدنی
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مترجم:
شرحمباحث