شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مجموعه مقالات همایش ملی نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز روابط ایران و روسیه
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۴۴۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گروه زبان روسی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث