شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تحقیقات آفات گیاهی ایران (جلد اول ، شماره اول، زمستان ۱۳۹۰)
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم کشاورزی
مترجم:
شرحمباحث