شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: برنامه نویسی به زبان C
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۱۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شاهبهرامی , اسدالله
مترجم:
شرحمباحث