شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: پژوهشنامه حقوقی (سال اول شماره اول پاییز ۱۳۸۹)
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث