شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: چکیده مقالات سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده فنی و مهندسی
مترجم:
شرحمباحث