شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: ادب پژوهی (سال چهارم، شماره چهاردهم زمستان 1389)
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم انسانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
مترجم:
شرحمباحث