شابک:
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۹
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۴۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی و فناوری به کوشش فرشته نصیرزاده
مترجم:
شرحمباحث