شابک: 978-600-153-000-5
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک ضربه (جلد ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۱۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمود شاکری، دکتر ابوالفضل درویزه
مترجم:
شرحمباحث