شابک: 978-964-9931-94-4
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی ترافیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث