شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: تکنولوژیهای نگهداری و تعمیرات و آنالیز ارتعاشی ماشینآلات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۶۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اسماعیلزاده خادم، سیامک - امیدخواه نسرین ، محمدرضا - درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث