شابک: 978-964-9931-70-8
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ایستایی معماری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: دکتر رحمت مدندوست ، دکتر اکبر خداپرست حقی
مترجم:
شرحمباحث