شابک: 978-964-9931-80-7
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیوشیمی ترکیبات فنلی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ویلفرد ورمریز، رالف نیکلسون
مترجم: دکتر داود بخشی، دکتر عبدالله حاتم زاده، مهندس انسیه قربانی
شرحمباحث