شابک: 978-964-9931-90-6
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی\"قدرت از دست رفته\"
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: برت هنسن، پتر تافت و آندره ویول
مترجم: دکتر سید امیر نیاکوئی، دکتر احمد جانسیز
شرحمباحث