شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: تغییر شکل و شکست جامدات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۷۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کدل، رابرت
مترجم: مهندس کتایون محمدی
شرحمباحث