شابک: 978-964-9931-32-6
دانشکده: علوم پایه
عنوان: جنین شناسی (با تجدید نظر واضافات)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۰۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر فرهاد مشایخی
مترجم:
شرحمباحث