شابک: 978-964-9931-79-1
دانشکده: کشاورزی
عنوان: سم شناسی و چگونگی تاثیر آفت کشهای شیمیایی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: جورجن استنرسن
مترجم: دکتر محمد قدمیاری ، مهندس مولود غلام زاده چیتگر، مهندس مونا مرادی واجارگاهی
شرحمباحث