شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیکی جلد ۱ (الکترونیک ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۱۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۵۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بهرامپرور، محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث