شابک:
پژوهشی
عنوان: گیلانشناسی مجموعه مقالات اوّلین سمینار بررسی فرهنگ و ادبیات گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث