شابک: 978-964-9931-76-0
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آنالیز ریاضی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر اسماعیل انصاری
مترجم:
شرحمباحث