شابک: 964-6577-27-x
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: ژیمناستیک با وسیله
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف:
مترجم: بهناز متکلمی ایرج خلیق
شرحمباحث