شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: چکیده مقالات همایش ملی علم و بسکتبال
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مترجم:
شرحمباحث