شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: چکیده مقالات هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۹۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم ریاضی
مترجم:
شرحمباحث