شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: Computational Methods in Civil Engineering (CMCE(vol. 2, No. 1, March 2011)
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۱۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده فنی ومهندسی
مترجم:
شرحمباحث