شابک: 978-964-9931-87-6
دانشکده: کشاورزی
عنوان: کنه شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر جلیل حاجی زاده، دکتر محمد علی اکرمی ابرقویی
مترجم:
شرحمباحث