شابک: 964-6577-61-x
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: اس . پی بالی ، راجیو بالی
مترجم: دکتر زکی بیاگویی
شرحمباحث