شابک: 978-600-153-025-8
دانشکده: علوم پایه
عنوان: برنامه ریزی خطی با MATLAB
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۶۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مایکل فریس، الوی منگاساریان ، استیفن رایت
مترجم: دکتر مازیار صلاحی ، مریم پرندگان، مریم پیروز
شرحمباحث