شابک: 964-600-153-021-0
دانشکده: کشاورزی
عنوان: آشنایی با گل ها و کلدهی ( برداشتی تلفیقی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ب. ج. گلوور
مترجم: دکتر عبدالله حاتم زاده راضیه اکبری
شرحمباحث