شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک ضربه (جلد ۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شاکری، محمود - درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث