شابک: 964-7392-56-7
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: کاربرد آمار در بوم شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: جان . ا. لودویگ، جیمز اف . رینولدز
مترجم: دکتر حسن پور بابایی
شرحمباحث