شابک: 978-964-9931-76-8
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ۱۰۱ نکته اساسی در پرورش بونسای
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: هری توملینسون
مترجم: دکتر عبدالله حاتم زاده، مهدیه شعبانی، دکتر داود بخشی
شرحمباحث