شابک:
پژوهشی
عنوان: برنامه های هفته پژوهش سال ۱۳۸۹ دانشگاه گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۵۸۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فرشته نصیرزاده
مترجم:
شرحمباحث