شابک: 964-7392-78-8
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: حقوق بشر در نظام بین الملل
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر رضا سیمبر
مترجم:
شرحمباحث