شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهی(سال چهارم، شماره یازدهم بهار ۱۳۸۹
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث